Certifikované systémy kvality

Od roku 2004 sme zaviedli a používame systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008. Od roku 2007 sme zaviedli a používame systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 / ISO 14001:2004, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009.

Na všetky uvedené manažérske systémy vlastníme príslušné certifikáty.

ISO 9001:2008

Systém manažérstva kvality

ISO 9001:2008

Systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 zabezpečuje vrcholový manažment spoločnosti, ktorý zodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a stanovuje pre každý rok reálne a merateľné ciele kvality, ktoré oslovujú súčasných i budúcich zákazníkov. Ciele kvality sú stanovené na všetky funkčné miesta a na všetkých úrovniach spoločnosti.

Na základe zavedených a udržiavaných manažérskych systémov v spoločnosti a vzhľadom k jej účelu, postaveniu na trhu, smerovaniu a vývoju spoločnosti, je stanovená politika integrovaného manažérskeho systému (IMS).

Funkčnosť a efektívnosť zavedených manažérskych systémov a dosahovanie požadovaných výsledkov sa pravidelne overuje vykonávaným interných auditov.

ISO 14001:2004

Systém environmentálneho manažérstva

ISO 14001:2004

V systéme environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 sú stanovené zodpovednosti za identifikáciu aspektov životného prostredia, prvkov a činností s priamym a nepriamym vplyvom na stav jednotlivých zložiek životného prostredia v podmienkach spoločnosti, ktoré sú vedené v registri enviromnentálnych aspektov a vplyvov. Register je priebežne aktualizovaný. Aspekty sú riadené v procesoch spoločnosti, v politike spoločnosti, v dlhodobých a krátkodobých cieľoch a v programe realizácie.

V spoločnosti je riešené vyhodnocovanie, predchádzanie, zaznamenávanie a reagovanie na stavy, ktoré môžu v spoločnosti vzniknúť pri riadení odpadového hospodárstva a riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Likvidáciu odpadu spoločnosť zabezpečuje v zmysle dodržiavania platnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia.

BS OHSAS 18001:2007

Systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

BS OHSAS 18001:2007

V systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009 sú stanovené a popísané zodpovednosti za identifikáciu rizík vyplývajúcich z činnosti spoločnosti v registri možných rizík. Register je priebežne aktualizovaný. Riziká sú riadené v procesoch spoločnosti, v politike spoločnosti, v dlhodobých a krátkodobých cieľoch a v programe realizácie.

O dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa usilujú samotní pracovníci. Zaisťujú ich dodržiavaním súvisiacich predpisov a legislatívnych noriem a používaním osobných ochranných pracovných pomôcok pri vykonávaní prác.

Zamestnanci sú pri nástupe do zamestnania a na pracovisko preškolení, čím je zabezpečovaná úspešná realizácia produktu.